Familjehemsvård

Vi bedriver handledd familjehemsverksamhet. Med utgångspunkt i socialtjänstens beskrivning av den tänkta placeringen gör vi en bedömning av om vi kan rekommendera något av de familjehem som vi har kontakt med. Efter en sådan rekommendation utreder socialtjänsten huruvida det kan vara aktuellt att placera i det föreslagna familjehemmet. Vi bistår med information och en presentation som utgör en förhandsbedömning av familjehemmet.

Familjehemmet ges handledning varannan vecka. Tätare handledning ges vid behov.

Om placerande socialtjänst använder sig av BBIC så använder vi tillämpliga dokument som tillhandahålls av socialtjänsten i enlighet med licensvillkor.

Den teoretiska grunden för handledningen är anknytningsteoretisk med psykodynamiska och systemiska inslag. Vår handledning bygger framför allt på lång erfarenhet av att arbeta med familjehem. Själva har vi extern handledning av leg. psykoterapeut med lång erfarenhet av barns anknytning.

I handledningen reflekterar vi tillsammans med familjehems- föräldrarna kring barnet. Vi utgår från barnet/den unges historia och anknytningsstil och på vilket sätt detta kommer till utryck i familjehemmet. Tillsammans med familjehemmet söker vi förhållningssätt och bemötande gentemot barnet/ungdomen. Vi tycker att det är viktigt att hjälpa familjehemmet att härbärgera barnets olika känslor och sätt att agera på.

Verksamheten kan erbjuda reflekterande samtal hos legitimerad psykoterapeut. Samtalen bygger på mentalisering. Mentalisering är en term som beskriver förmågan att förstå och reflektera över hur ens eget och andras inre mentala tillstånd samspelar med beteenden. Denna förmåga utvecklas normalt sett i samspel med anknytningspersoner. Många psykosociala problem kan förstås med utgångspunkt i mentaliseringsbegreppet. Här ges barnet/ den unge en möjlighet att tillsammans med sin familjehemsförälder utveckla sin förmåga till mentalisering. Familjehemsföräldern fungerar i detta sammanhang som barnet/den unges ”hjälpjag”. Detta befrämjar också anknytnings- processen mellan barnet/den unge och familjehemmet.

Vi tycker att det är viktigt att skapa en stabil struktur kring den unges vardag. Stor vikt läggs vid barnet/den unges skolgång där barnet/den unges behov av stöd i skolsituationen kartläggs och tillgodoses. Detta gör vi bland annat genom att vi tillsammans med familjehemmet medverkar i uppföljningsmöte på skolan för att säkerställa att upprättad åtgärdsplan följs.

Kombinerad familjehemsplacering och öppenvård
Ibland är barnet eller ungdomen i behov av extra stöd utöver familjehemsplaceringen. C&E Minds öppenvårdsinsats kan då utgöra ett komplement till de familjehemsplacerade barnet eller ungdomen. Vi kan erbjuda detta både till barn och ungdomar som är placerade genom våra konsulentstödda familjehem eller hos kommunens egna familjehem. Behandlingsteamet och behandlingsmetoden vi utgår ifrån är densamma som för de barn och ungdomar som enbart har vår öppenvårdsinsats.

Handledning av externa familjehem
C&E Mind erbjuder även handledning av kommuners egna familjehem. Handledningens innehåll och omfattning utformas tillsammans med socialtjänsten och anpassas efter familjehemmets behov.