Vår behandlingsmodell

Vår behandlingsmodell kombinerar konkret psykosocialt stöd och psykoterapeutiska interventioner. Metoden bygger framför allt på mentalisering men har även sin grund i anknytningsteori och på evidensbaserade kunskaper om hälsobefrämjande faktorer för barn och ungdomar. 

Mentalisering är en term som beskriver förmågan att förstå och reflektera över hur ens eget och andras inre mentala tillstånd samspelar med beteenden. Denna förmåga utvecklas normalt sett i samspel med anknytningspersoner. Många psykosociala svårigheter kan förstås med utgångspunkt i mentaliseringsbegreppet och en bristande mentaliseringsförmåga. Under behandlingstiden är vår målsättning att öka barnet eller ungdomens mentaliseringsförmåga som en del i att skapa en fungerande vardag och liv för den unge. 

På Anna Freud Center i London har man utvecklat flera evidensbaserade metoder för terapi och psykosocialt arbete med mentalisering som utgångspunkt. Den modell som vi arbetat fram ser ut som följer:

Vår behandlingsmodell i praktiken
Barn- och ungdomsbehandlaren arbetar stödjande och intensivt med den unge samtidigt som vår familjebehandlare arbetar parallellt med föräldrarna. Barn- och ungdomsbehandlaren träffar den unge ofta och regelbundet i sin hem- och närmiljö och arbetar tillsammans utifrån den unges behov och uppdragets målsättningar. 

Risk- och skyddsfaktorer är här en viktig komponent som ger riktning i detta arbete samtidigt som den terapeutiska målsättningen är att skapa en trygg och bärande relation. Dessa båda målsättningar är lika viktiga och samspelar med varandra.

Tillsammans träffar den unge även en av våra psykoterapeuter tillsammans med sin behandlare i reflekterande samtal. I dessa fokuserar vi framför allt på tre områden:

  • De konkreta målsättningar som satts upp för den unge
  • Alliansen och relationen mellan den unge och oss
  •  Den unges och vår förståelse av inre känslomässiga tillstånd hos den unge själv och andra, hur dessa leder till vissa beteenden, och vad detta innebär för den unge. Genom vår samtalsmetod blir den unge också speglad av sin behandlare och ges möjlighet att lyssna på hur behandlaren uppfattat den unge i ovan nämnda avseende.

Vi vet av erfarenhet att en bärande relation till den unge är en förutsättning för att kunna hjälpa denne både känslomässigt och med att få till stånd hållbara överenskommelser och planeringar som skall genomföras. Relationen mellan den unge och barn-och ungdomsbehandlaren är alltså grunden både för det terapeutiska och det strukturerande och stödjande arbetet.